Workouts (Conor )

Calendar - Statistics - Workouts
Date Title Details
Jul 24 2008
Morning
5 mile run 5.0 mi
Run
Jul 23 2008
Morning
8 mile run 8.0 mi
Run
Jul 22 2008
Morning
5 mile run 5.0 mi
Run
Jul 21 2008
Morning
8 mile run 8.0 mi
Run
Jul 20 2008
Morning
5 mile run 5.0 mi
Run
Jul 12 2008
Morning
2 mile run 2.0 mi
Run
Jul 11 2008
Morning
3 mile run 3.0 mi
Run
Jul 10 2008
Morning
2 mile run 2.0 mi
Run
Jul 09 2008
Morning
3 mile run 3.0 mi
Run
Jul 07 2008
Morning
5 mile run 5.0 mi
Run
Jul 06 2008
Morning
5 mile run 5.0 mi
Run
Jul 05 2008
Morning
Tronoto Run (in ohio) 7.5 mi
Run
Jul 04 2008
Morning
Speed/Strength Weights
Jul 03 2008
Morning
run 5.0 mi
Run
Jul 03 2008
Morning
Soccer and basketball training Run
Jul 02 2008
Morning
run 5.0 mi
Run
Jul 02 2008
Morning
Soccer and basketball training Run
Jul 02 2008
Morning
Speed/Strength Weights
Jul 01 2008
Morning
Run 4.0 mi
Run
Jul 01 2008
Morning
Soccer and basketball training 3.0 mi
Run
Jun 30 2008
Morning
5-Mile Run 5.0 mi
Run
Jun 30 2008
Morning
4 hours of soccer 3.0 mi
Run
Jun 30 2008
Morning
Speed/Strength Weights
Jun 29 2008
Morning
B-Ball Open Gym Run
Jun 28 2008
Afternoon
Easy Run 2.0 mi
Run