Workouts (Carmen Murphy)

Calendar - Statistics - Workouts
Date Title Details
Mar 21 2009
Morning
running 1.3 mi
Run
Mar 21 2009
Morning
Walking with Corin 2.0 mi
Walk
Mar 18 2009
Night
Treadmill Running 3.0 mi
Run
Mar 16 2009
Morning
Family walk and resistance training 1.0 mi
20:00
Walk
Mar 15 2009
Morning
Hike 3.5 mi
Walk
Mar 13 2009
Night
run and resistance training 2.1 mi
Run
Mar 12 2009
Afternoon
Wii Fit 30:00
Other
Mar 11 2009
Afternoon
Stairstepper 5.0 mi
1:10:00
Other
Mar 10 2009
Night
Resistance 1:30:00
Other
Mar 09 2009
Night
Stairs 3.0 mi
1:00:00
Other
Mar 07 2009
Morning
Outdoors with Corin 1.5 mi
Walk
Mar 06 2009
Morning
Treadmill and Stairstepper 3.0 mi
Run
Mar 03 2009
Night
Stairstepper 2.0 mi
20:00
Other
Mar 02 2009
Night
Treadmill Running 2.0 mi
Run
Feb 25 2009
Afternoon
stairstepper/treadmill 3.0 mi
40:00
Other
Feb 21 2009
Morning
Cross-Country Skiing 6.0 mi
2:30:00
Other
Feb 20 2009
Afternoon
Walking with Corin 1.5 mi
Walk
Feb 19 2009
Night
Running Treadmill 4.0 mi
Run
Feb 17 2009
Morning
Stairstepper 2.0 mi
40:00
Other
Feb 06 2009
Morning
Injury Run
Feb 02 2009
Night
Treadmill running/walking and stairstepper 3.6 mi
Run
Jan 29 2009
Night
Treadmill Running 2.8 mi
Run
Jan 27 2009
Morning
run/walk on Treadmill 2.5 mi
Run
Jan 25 2009
Night
Treadmill Walking 3.5 mi
Walk
Jan 23 2009
Morning
Walking with Corin 2.0 mi
Walk