Workouts (Jennifer Dorr)

Calendar - Statistics - Workouts
Date Title Details
Jul 29 2013
Morning
Loooong Run 13.9 mi
1:45:00
Run
Jul 28 2013
Morning
Slow, slow day! 5.0 mi
45:00
Run
Jul 23 2013
Morning
MILD! 5.19 mi
45:00
Run
Jul 22 2013
Morning
A Bit Sluggish Today 9.9 mi
1:15:00
Run
Jul 21 2013
Morning
MILD is Good 5.43 mi
45:00
Run
Jul 20 2013
Morning
Great Long Run with a Great Group! 14.5 mi
1:45:00
Run
Jul 19 2013
Morning
Morning's Here 6.3 mi
55:00
Run
Jul 18 2013
Morning
3x1500m @ AT + 3x1000m @ VO2 7.91 mi
1:00:00
Run
Jul 17 2013
Morning
RWC Trails 9.5 mi
1:15:00
Run
Jul 16 2013
Night
Race Evening 5.1 mi
41:43
Run
Jul 15 2013
Morning
I will miss you Saucony Mayhem 7.98 mi
1:02:04
Run
Jul 14 2013
Morning
Nice Recovery Run 5.38 mi
45:03
Run
Jul 13 2013
Morning
Greenway LR 13.2 mi
1:45:00
Run
Jul 12 2013
Morning
Can't Remember this Run 7.65 mi
1:00:02
Run
Jul 11 2013
Morning
MILD Day 5.34 mi
45:10
Run
Jul 10 2013
Morning
Early Morning 5x1200m 8.0 mi
1:00:00
Run
Jul 09 2013
Morning
I Changed My Mind... 7.6 mi
1:00:00
Run
Jul 08 2013
Morning
Rachel's Shower :-) 7.49 mi
1:03:04
Run
Jul 07 2013
Morning
Mild and PUPS 5.3 mi
45:00
Run
Jul 06 2013
Morning
14mi...I think...Thomas, help me clarify that? 14.0 mi
1:45:00
Run
Jul 05 2013
Morning
45min with Various Sprints 5.7 mi
45:00
Run
Jul 04 2013
Morning
Muddy Muddy Trails 9.4 mi
1:15:00
Run
Jul 03 2013
Morning
Mild Morning 5.3 mi
45:00
Run
Jul 02 2013
Morning
3x1200m @ HOT + 2x1200@5k 8.08 mi
59:43
Run
Jul 01 2013
Morning
Not SO early, early run 7.7 mi
1:00:00
Run